Home Tin Tức Tội tham nhũng phải chịu bao nhiêu năm tù mới được đặc...

Tội tham nhũng phải chịu bao nhiêu năm tù mới được đặc xá?

57
0

Cổng thông tin Bộ Công an đã công bố dự thảo lần hai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đặc xá. Theo đó, Dự thảo lần hai có nhiều điểm mới, người bị kê't a'n trong đó có các tội về tham nhũng phải chấp h.à.n.h ít nhất 1/2 thời gian a'n phạt tù có thời hạn thay vì 1/3 như trước đây thì mới được xem xe't đặc xá.

Theo Bộ Công an, hiện nay Hiến pha'p năm 1992 đã được thay thế bằng Hiến pha'p năm 2013; BLHS năm 2015, sửa đổi năm 2017 quy định một chế định mới là tha tù trước thời hạn có điều kiện…, do đó việc đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá năm 2007 là cần thiết.

Dự thảo nêu, người bị kê't a'n phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn (gọi chung là người bị kê't a'n – PV) được đề nghị đặc xá phải đảm bảo năm điều kiện sau:

1. Phạm tội lần đ.ầ.u;

2. Chấp h.à.n.h tốt quy chế, nội quy của trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động; trong quá trình chấp h.à.n.h h.ì.n.h phạt tù được xếp loại cải tạo tốt;

3. Đã chấp h.à.n.h a'n phạt tù được một thời gian do Chủ tịch nước quyê't định nhưng ít nhất là 1/2 thời gian đối với a'n phạt tù có thời hạn, nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp h.à.n.h a'n phạt tù thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp h.à.n.h a'n phạt tù;

đã chấp h.à.n.h a'n phạt tù ít nhất là 15 năm đối với a'n phạt tù chung thân, nếu sau khi đã được giảm xuống tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thời hạn chấp h.à.n.h a'n phạt tù thì thời hạn được giảm sau đó không được tính vào thời gian đã chấp h.à.n.h a'n phạt tù;

4. Đối với người bị kê't a'n phạt tù về các t.ộ.i p.h.ạ.m về tham nhũng hoặc một số t.ộ.i p.h.ạ.m khác được Chủ tịch nước quyê't định trong mỗi lần đặc xá thì phải chấp h.à.n.h xong h.ì.n.h phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt h.ạ.i, a'n phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác;

5. Khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Như vậy, so với Luật Đặc xá năm 2007, một trong những điểm mới của dự thảo quy định về điều kiện để người bị kê't a'n được đặc xá thì phải là người phạm tội lần đ.ầ.u.

Đặc biệt, thời gian chấp h.à.n.h tối thiểu đối với a'n phạt tù có thời hạn để được xem xe't đặc xá là 1/2, thay vì 1/3 như trước đây; đối với a'n tù chung thân là 15 năm thay vì 14 năm.

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định chi tiết hơn các trường hợp không được đề nghị đặc xá. Theo đó, người có đủ các điều kiện như đã nói ở trên nhưng không được đề nghị đặc xá trong các trường hợp sau đây:

1. Bản a'n hoặc quyê't định của tòa a'n đối với người đó đang có kha'ng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng.

2. Đang bị truy cứu trách nhiệm h.ì.n.h sự về h.à.n.h vi phạm tội khác.

3. Trường hợp khác do Chủ tịch nước quyê't định.

4. Người bị kê't a'n về một trong các tội quy định tại Chương XIII (các tội về xâm phạm an ninh quốc gia), Chương XXVI (các tội về pha' hoại hòa bình, chô'ng loài người và t.ộ.i p.h.ạ.m chiê'n tranh), Điều 299 (tội k.h.ủ.n.g bố) của BLHS;

người bị kê't a'n 10 năm tù trở lên về một trong các tội quy định tại Chương XIV (các tội xâm phạm tính m.ạ.n.g, sức khỏe, n.h.â.n p.h.ẩ.m, d.a.n.h d.ự của con người) của BLHS do cố ý hoặc người bị kê't a'n bảy năm tù trở lên đối với một trong các tội quy định tại các điều:

Điều 168 (c.ư.ớ.p tài sản), Điều 169 (bă't cóc nhằm chiê'm đ.o.ạ.t tài sản), Điều 248 (sản xuất trái phép chất m.a t.u'.y), Điều 251 (mua ba'n trái phép chất m.a t.u'.y) và Điều 252 (chiê'm đ.o.ạ.t chất m.a t.u'.y) của BLHS.

5. Người bị kê't a'n t.ử h.ì.n.h được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của BLHS.

Dự thảo cũng đề cập đến các trường hợp đặc xá đặc biệt.

Theo đó, trong trường hợp đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu về đối nội, đối ngoại của Nhà nước, Chủ tịch nước quyê't định đặc xá cho người bị kê't a'n phạt tù có thời hạn, tù chung thân mà không phụ thuộc vào các điều kiện quy định tại Điều 10, Điều 10a và Điều 11 của luật này.

CAO NGUYÊN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here